ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - 2019 година.

 Публичен регистър на декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

№ по ред Вх.№ / Дата Име, фамилия / Длъжност Вид на декларацията по чл.35
ал.1,т.1 ал.1,т.2 ал.1,т.3 ал.1,т.4
1 1 / 23.04.2018 Светла Симеонова младши експерт "Общинска собственост и екология" pdf      
2 2 / 24.04.2018 Венелина Иванова старши експерт "Човешки ресурси" pdf      
3 3 / 25.04.2018 Цветомира Петрова старши експерт "Административно, информационно и техническо обслужване на общински съвет" pdf      
4 4 / 25.04.2018 Величка Минчева касиер ЦИУГ pdf      
5 5 / 25.04.2018 Светломира Драганова" старши експерт "Информационно и данъчно обслужване" pdf      
6 6 / 25.04.2018 Ваня Иванова директор дирекция "Специализирана администрация"  pdf      
7 7 / 25.04.2018 Стоян Стойчев заместник - кмет   pdf      
8 8 / 25.04.2018 Илонка Йотова директор дирекция "Обща администрация"  pdf      
9 9 / 26.04.2018 Людмила Стоянова младши експерт "Териториално и селищно устройство"  pdf      
10 10 /26.04.2018 Илиана Нейкова главен специалист "Териториално и селищно устройство"  pdf      
11 11 /26.04.2018 Диана Маринова главен експерт "Социална политика"  pdf      
12 12 /26.04.2018 Ивелин Йошев секретар на община  pdf      
13 13 /26.04.2018  Валентин Иванов главен специалист "Отбранително мобилизационна подготовка"  pdf      
14 14 /26.04.2018 Надежда Лалева главен счетоводител  pdf      
15 15 /26.04.2018 Милена Генова главен експерт "Бюджет, труд и работна заплата"  pdf      
16 16 /26.04.2018 Валя Цакова старши счетоводител  pdf      
17 17 /26.04.2018 Царевна Иванова главен специалист "Финанси и счетоводство"  pdf      
18 18 /26.04.2018 Цанко Марков главен експерт "Инвестиционни програми и проекти"  pdf      
19  19/26.04.2018 Надежда Петрова главен експерт"Административно и правно обслужване на населението" pdf      
20  20/26.04.2018 Венцислав Ватков главен експерт "Европейски програми и проекти и търговия"  pdf      
21  21/26.04.2018 Марияна Симеонова касиер "ОбА"  pdf      
22  22/26.04.2018 Николинка Чобанова старши експерт "Административно обслужване"  pdf      
23  23/26.04.2018 Цецка Цакова кметски наместник в с. Дъбравата pdf      
 24  24/14.05.2018 Надежда Лалева - главен счетоводител    pdf    
25 25/14.05.2018 Валентин Йорданов главен експерт "Отбранително мобилизационна подготовка"    pdf    
 26 26/14.05.2018  Светла Симеонова младши експерт "Общинска собственост и екология"    pdf    
 27  27/14.05.2018  Цветомира Петрова старши експерт "Административно, информационно и техническо обслужване на общински съвет"    pdf    
 28  28/17.05.2018  Илонка Йотова директор дирекция "Обща администрация"    pdf    
29   29/18.05.2018  Ваня Иванова Директор дирекция "Специализирана администрация"    pdf    
30   30/23.05.2018  Ивелин Йошев - секретар на община    pdf        
31  31/23.05.2018  Венелина Иванова старши специалист "Човешки ресурси"    pdf    
 32  32/29.05.2018  Илияна Нейкова главен специалист "Териториално и селищно устройство"    pdf    
 33  33/01.06.2018  Марияна Симеонова касиер ОбА    pdf    
 34  34/04.06.2018  Людмила Стоянова младши експерт "Териториално и селищно устройство"    pdf    
35  35/04.06.2018  Надежда Петрова главен експерт "Административно и правно обслужване на населението"    pdf    
36  36/04.06.2018  Светломира Драганова старши експерт "Информационно и данъчно обслужване"   pdf    
             
37  37/04.06.2018  арх. Ралица Лозанова главен архитект на община  pdf      
38  38/05.06.2018  Милена Генова главен експерт "Бюджет, труд и работна заплата"    pdf    
39  39/05.06.2018  Валя Цакова старши счетоводител    pdf    
40  40/06.06.2018  Царевна Иванова главен специалист "Финанси и счетоводство"    pdf    
41  41/06.06.2018  Наталия Вътева директор Детска градина "Райна Княгиня"    pdf    
42  42/06.06.2018  Цецка Цакова кметски наместник в с. Дъбравата    pdf    
43  43/07.06.2018 Венцислав Ватков главен експерт "Европейки програми, проекти и търговия"    pdf    
44  44/07.06.2018  Диана Маринова главен експерт "Социална политика"    pdf      
 45  45/08.06.2018  Николина Чобанова - ст. специалист АО    pdf    
 46  46/03.10.2018  Дилян Маринов - главен специалист ОМП  pdf      
 47  47/03.10.2018  Дилян Маринов - главен специалист ОМП    pdf    
 48

 4/10.02.2020

5/19.02.2020

 Адриана Сълева -главен експерт ИПП  pdf  pdf    
49  2/17.01-20  Дако Илиев - кметски наместник в с. Г. Брестница   pdf    
50  3/17.01.20 Петко Петков - кметски наместник в с. М. извор   pdf    
51  1/17.01.20  Катя Вълчева - кметски наместник в с. Орешене   pdf    
52  6/24.02.2020  Пламен Василев - заместник-кмет  pdf      
53

20/11.05.2020

31/19.05.2020

Ивелина Радева - мл. експерт БТРЗ pdf  pdf