ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]


#0 07.05.2020 - Аварийно възстановителни работи по почистване и възстановяване на проводимостта на речно корито, приток на р.Вит, в регулационните граници на с.М.Извор, община Ябланица
#0 04.05.2020 - "Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване за възстнановяване и осигуряване на проводимостта на речно корито-дере, в регулационните граници на гр.Ябланица, община Ябланица
#0 24.04.2020 - Ремонт на улици и пътища в община Ябланица
#0 03.04.2020 - Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица
#0 25.03.2020 - Покана-изработване на традиционни фолклорни костюми/женски, мъжки, детски/по проект"Проучване, запазване и популяризиране на местните културни традиции и храни, като част от културното наследство на територията"
#0 25.03.2020 - Покана- изработване на мултимедиен продукт"Проучване, запазване и популяризиране на местните кулинарни традиции и храни, като част от културното наследство на територията"
#0 25.03.2020 - Покана -"Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата"
#0 25.03.2020 - Покана -изработване на материали за визуализация и промоция на празника на халвата и локума по проект "Проучване, запазване и популяризиране на местните кулинарни традиции и храни, като част от културното наследство на територията"
#0 10.03.2020 - Извършване на проучване на местно традиционно кулинарно наследство на територията на населените места в община Ябланица
#0 05.03.2020 - Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на ОП с предмет Доставка на музикални инструменти-тъпан
#0 05.03.2020 - Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет Изработване на материали за визуализация и промоция на празника на халвата и локума в гр.Ябланица
#0 05.03.2020 - Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на ОП с предмет Организиране на празник на халвата и локума в гр.Ябланица
#0 05.03.2020 - Пазарни консултации за определяне на пазарна стойност на обществена поръчка с предмет -изработване на традиционни фолклорни костюми
#0 05.03.2020 - Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на ОП с предмет Изработванена мултимедиен продукт по Проект "Проучване, запазване и популизиране на местните кулинарни традиции и храни,като част от културното наследство на територията
#0 20.02.2020 - Доставка на фабрично ново колесно моторно средство тип "комбиниран багер - товарач"за нуждите на Община Ябланица.
#0 18.02.2020 - Пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на мобилна озвучителна система по проект "Проучване ,запазване и популизиране на местните кулинарни тразиции и храни като част от културното наследство от територията"
#0 04.02.2020 - Закриване и рекултивация на общинско депоза твърди отпадъци в поземлен имот №000463 в гр.Ябланица, местност "Зейков рът"
#32 09.09.2019 - Строителство и реконструкция на съществуващи улици, прилежащи тротоари и съоръжения на територията на община Ябланица
#31 16.08.2019 - Зимно поддържане и снегопочистване на 57,00 км.общинска пътна мрежа и 103,01 км.улична пътна мрежа на територията на община Ябланица за зимен сезон 2019 -2020 година.
#30 08.07.2019 - Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на "Домашен социален патронаж"
#29 18.06.2019 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП - община Ябланица
#28 28.05.2019 - Зареждане на служебните автомобили на Община Ябланица с гориво посредством безналично плащане с карти по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Доставка на Бензин А95 Н, Обособена позиция 2 - Доставка на Дизелово гориво и Обособена позиция 3 - Доставка на Пропан-бутан
#27 22.05.2019 - Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в поземлен имот №000463 в гр.Ябланица, местност "Зайков рът"
#26 03.05.2019 - Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица
#25 01.04.2019 - Пазарни консултации с предоставяне на независими оферти за определяне на прогнозна стойност на инвестиционен проект"Вентилация на кухня в кухненски блок към детска градина "Райна Княгиня"УПИ I-1199, кв.39, гр.Ябланица
#24 26.03.2019 - Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект "„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр.Ябланица- улица „М.Петков“ от О.Т. 259 до О.Т. 165 II етап – Висока зона от О.Т. 259 до О.Т. 246
#23 19.03.2019 - Събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Ябланица
#22 18.03.2019 - Пазарни консултации - „Ремонт, оборудване и подобряване на прилежащи пространства на ОУ „Христо Ботев“, урегулиран поземлен имот IV.289, кв.10, с. Брестница, община Ябланица“, Етап 1,
#21 13.03.2019 - Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за консултации за икономическа устойчивост за проект "ремонт,оборудване и подобряване на прилежащи пространства на ОУ "Христо Ботев",урегулиран поземлен имот Iv ,289,кв.10 с.Брестница, община Ябланица"Етап 1
#20 08.03.2019 - Пазарни консултации -за извършване на строителен надзор за обект „Ремонт, оборудване и подобряване на прилежащи пространства на ОУ „Христо Ботев“, урегулиран поземлен имот IV.289, кв.10, с. Брестница, община Ябланица“, Етап 1
#19 28.02.2019 - Изпълнение на СМР на обект: „ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА гр. ЯБЛАНИЦА - улица: „М. Петков” от ОТ 259 до ОТ 165 II ЕТАП - ВИСОКА ЗОНА от ОТ 259 до ОТ 246
#18 04.09.2018 - Зимно поддържане и снегопочистване на 57,00 км.общинска пътна мрежа и 103,01 км., уличнна пътна мрежа на територията на община Ябланица за зимен сезон 2018 - 2019 година.
#17 06.07.2018 - Пазарни консултации „Благоустрояване и озеленяване на двора на Детска градина „Райна Княгиня“ – гр. Ябланица
#14 28.06.2018 - Пазарни консултации - "Строителство и реконструкция на съществуваща улица "Васил Левски", гр.Ябланица, общ.Ябланица, обл.Ловеч, от осова точка 158 до осова точка 419 и прилежащи тротоари и съоръжения към нея"
#15 28.06.2018 - Пазарни консултации - Строителство и реконструкция на съществуваща улица "Стара планина", с.Златна Панега, община Ябланица, обл.Ловеч, от км 0+00 до км 0+760 и прилежащите към нея тротоари и съоръжения.
#13 11.06.2018 - Доставка на хранителни продукти на нуждите на ДСП - община Ябланица
#12 22.05.2018 - Зареждане на служебните автомобили на община Ябланица с гориво посредством безналично плащане с карти по обособени позиции:Обособена позиция 1 - Доставка на Бензин А95 H,Обособена позиция 2 - Доставка на Дизелово гориво и Обособена позиция 3 -доставка на Пропан - бутан
#11 27.03.2018 - Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица
#10 08.11.2017 - Доставка чрез финансов лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Ябланица.
#9 05.09.2017 - №1.Зимно поддържане и снегопочистване на 57,00 км. общинска пътна мрежа и 103,01 км. улична пътна мрежа на територията на община Ябланица за зимен сезон 2017 - 2018 г.
#8 31.08.2017 - Събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на Община Ябланица.
#7 23.05.2017 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП - Община Ябланица
#6 17.05.2017 - Зареждане на служебните автомобили на община Ябланица с гориво посредством безналично плащане с карти по обособени позиции:Обособена позиция 1 – Доставка на Бензин А95 Н, Обособена позиция 2 – Доставка на Дизелово гориво и Обособена позиция 3 – Доставка на Пропан-бутан
#5 28.03.2017 - "Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица".
#4 12.09.2016 - Пазарни консултации -Доставка и монтаж на оборудване за многофункционална зала в читалище "Борба" с.Орешене
#3 11.07.2016 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП - община Ябланица
#2 21.06.2016 - Зареждане на служебните автомобили на община Ябланица с гориво посредством безналично плащане с карти по обособени позиции:Обособена позиция 1 – Доставка на Бензин А95 Н, Обособена позиция 2 – Доставка на Дизелово гориво и Обособена позиция 3 – Доставка на Пропан-бутан
#1 31.05.2016 - Ремонт на улици "хан Крум" и ген.Столетов" в гр.Ябланица и общински път "мах.Нановица", общ.Ябланица