ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

Обява военно окръжие за повече информация тук........

Обява военна служба

Обява военно окръжие за повече информация тук.....

Заповед № 958/05.10.2020 г. Относно: Режим на водата в с.Голяма Брестница. За повече информация тук...

Обявление за набиране на преброители и котрольори за предстоящето през януари и февруари 2021г.Преброяване на населението и жилищния фонд-повече информация тук 

 Със Заповед №ОХ-705/02.09.20г. на Министъра на отбраната са обявени 216 длъжности за войници във Военно въздушните сили.....

Със заповед № ОХ-718/03.09.2020 г. на министъра на отбраната са обявени 2 /две/ офицерски длъжности във военни формирования 34750 – Карлово и 22180 - Казанлък, чрез приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина.

Да опазим природата от пожари - съобщение на РС ПБЗН - гр. Ябланица

ПОКАНА за участие в избора на ЮЛНЦ за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие на регионите за планиране от ниво 2

СЪОБЩЕНИЕ:

Със Заповед № 805/25.08.2020 г. на кмета на община Ябланица се забранява ползването на питейна вода за не питейно-битови нужди на територията на кв. "Горно Шумнене", мест. "Девет дола" и мест. "Ламбовци" в гр. Ябланица Заповед № 805/25.08.2020 г.

Със Заповед № 804/25.08.2020 г. на кмета на община Ябланица се забранява ползването на питейна вода за не питейно-битови нужда и се въвежда режим във водоподаването на територията на с. Голяма Брестница Заповед № 804/25.08.2020 г.

 

Опазване на земеделските земи и реколтата от пожари през лятото - за повече информация тук..........

Важно! Община Ябланица е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на община Ябланица за периода 2021-2027 г. (ПИРО). Цялата информация относно относно предстоящите дейности може да следите ТУК на електронната страницата на общината.Благодарим на всички който се включват и ще се включват в разработването на един от най-важните стратегически документи на общината.Мнението на всички Вас е важно.Очакваме вашето участие при предстоящите дебати.

 Информационен бюлетин 1 относно разработване на План за интегрирано развитие на община Ябланица за периода 2021 -2027.

Анкетна карта  относно разработване на План за интегрирано развитие на община Ябланица за периода 2021 -2027г.

Информационен бюлетин 2.относно разработване на план за интегрирано развитие на община Ябланица за периода 2021-2027

 Обява военна служба

Обява военна служба

Обява вакантни войнишки длъжности в Националната гвардейска част

01.07.2020г.Започва поетапно почистване на ромската махала в гр.Ябланица. Начало на 1 етап - 04.07.2020г. от 7.00 часа. Всички желаещи да се включат като доброволци в инициативата  могат да се запишат за участие в община Ябланица на тел.06991 2126 вътрешен 113.

 Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2019 година

  

  Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че със Заповед №322/20.03.2020 г. на Кмета на община Ябланица - инж. Найден Найденов е открита денонощна телефонна линия 0886 78 55 55 за сигнализиране на извършени нарушения по предприетите мерки срещу разпространението на КОРОНАВИРУС COVID-19.

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШИЯ ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ! ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО!

 

 Съобщение съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3/16.10.2000 г. за изготвен "Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона за обект7 Каптиран извор КИ "Синия вир", разположен в землището на с. Голяма Брестница, ЕКАТТЕ 15655, общ. Ябланица, обл. Ловеч"

Обява за вакантни длъжности във военни формирования на Военноморските сили

 

 Обява за вакантни войнишки длъжности

  Уважаеми съграждани,

Информираме ви , че от 24.04.20г. в община Ябланица, стартира прием на документи за кандидати за потребители на дейности предоставяни в домашна среда във връзка със спазване на мерки срещу COVID 19 по процедура чрез дирестно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ-за повече информация и заявление, карта за участие тук.........

 

СЪОБЩЕНИЕ - Община Ябланица, уведомява жителите на общината, че от 01.05.20г. стартира реализация на Целева програма"Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г."-повече информация тук................... 

 

 ВАЖНО! Зповед № 295/14.03.2020 г. във връзка с въведено извънредно положение на територията на Република България

ВАЖНО! Заповед №279/10.03.2020r.

ВАЖНО! Предпазни мерки за граждани РЗИ ЛОВЕЧ


Съобщение във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 2016 г. за предстоящо третиране на земеделски земи с продукти за растителна защите

 Съобщение във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 2016 г. за предстоящо третиране на земеделски земи с продукти за растителна защита

Съобщение да собствениците на кучета

Национална програма и "Предоставяне на грижи в домашна среда" - заявления и повече информация тук.....

 Заповед №155/18.02.20 г. - забранява се паленето на треви -виж повече тук......

Съобщение - Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор за повече информация тук........

05.02.2020г.Информация относно приемане на заявления за издаване и подмяна на български лични документи през 2020г. 

Обява за вакантни длъжности за военна служба

ОБЯВА -ОХ-582-ВВС 

ОБЯВА -655-Национална гвардейска част

31.07.2019г. - Заповед на Областен управител на област Ловеч относно мерки за предотвратяване възможностите от възникване на огнище на Африканска чума по свинете

Информация за заболяването Африканска чума по свинете може да намерите тук...

и на адрес: http://bfsa.bg/bg/Page/ASF/index/AS

Районен съд - Луковит обявява конкурс за заемане на длъжността: "Системен администратор" - повече информация тук......

31.05.2019г. - Обява: Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67, чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната власт, чл.8 от наредба №7/28.09.17г. за съдебни заседатели, обявява процедура за посбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр.Тетевен за Мандат 2020 -2023 година - за повече информация тук...

Обява - Военнно окръжие II степен

Свободни работни местна в "Грамер "АД с.Трудовец повече информация по длъжности  тук Началник Склад , складов работник.   Фрезист.  Шивачки.

 27.05.2019 г. Кмета на общината инж. Иван Цаков подписа на 27.05.2019 г. с Държавен фонд „Земеделие“ договор  за "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Ябланица" за сумата от 683 285,61 лв. без ДДС. Инвестицията ще бъде реализирана в гр. Ябланица и с. Златна Панега по предварително одобрено проектно предложение.

    ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!      Службата по геодезия, картография и кадастър - Ловеч на основоние чл. 46, ал.1 и 2 от ЗКИР СЪОБЩАВА, ЧЕ СА ПРИЕТИ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА С. БАТУЛЦИ, С. БРЕСТНИЦА, С. ГОЛЯМА БРЕСТНИЦА, С. ДОБРЕВЦИ, С. ДЪБРАВАТА, С. ЗЛАТАНА ПАНЕГА И С. МАЛЪК ИЗВОР, ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА, КОИТО СА ИЗЛОЖЕНИ В СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. ЛОВЕЧ, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №3, ЕТ. ІV, В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА И В ОФИСИТЕ НА СЛУЖБАТА В ОБЩИНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА ЛОВЕШКА ОБЛАСТ. В 30 ДНЕВЕН СРОК ОТ ОБНАРОДВАНЕТО В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК", БР. 35/30.04.2019 Г. ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕННИ ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ТЯХ ПРЕД СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАДСТЪР  - ГР. ЛОВЕЧ.

МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ И КАИС ПОРТАЛА: https://kais.cadastre.bg ГРАФИК ЗА ПОСЕЩЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Обява за вакантни длъжности в 68-ма бригада "Специални сили"

Обява за приемане на служба в доброволния резерв за лица, изпълнявали военна служба

Обява за вакантни длъжности за приемане на военна служба

Обява военна служба

 

23.10.2018г. Във връзка с одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Ябланица, община Ябланица, област Ловеч със Заповед № РД-18-1612 от 17.09.2018 г., уведомяваме, че същата е обнародвана в "Държавен вестник" брой 87 от 19.10.2018 г. Съгласно параграф 4, ал.4 от ПЗР на ЗКИР дейностите на общинска администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици от тях за съответната територия се прекратяват. След тази дата  справки, услуги и издаване на скици за землището на гр. Ябланица се извършват от Службата по геодезия, картография и кадастър.

Обява военно окръжие ОХ - 787/21.0918 г.

Обява военна служба повече информация тук....

Обява ОХ 731 повече информация тук......

Обява военно окръжие ОХ 697 повече информация тук....

Обява военно окръжие II степен, повече информация тук.....

Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба, повече информация тук......

Във връзка със Седмица на пожарната безопасност 10-16.09.2018г., РСПБЗН - Ябланица организира разяснителна кампания за желаещите да станат доброволци. За повече информация ТУК.

 Обява военна служба

Обява военна служба

 Нови мерки срещу шума на обществени места повече информация тук........

Конкурс за приемане на военна служба - повече информация тук ......

Правила за пожарна безопастност  повече информация тук.....

30.03.18г.Обява за курс по начална военна подготовка на български граждани

30.03.18г. Обява военна служба

19.02.2018г.Дирекция "Бюро по труда"-Тетевен стартира набиране на заявки от работодатели за участие в Проект "Работа" повече информация тук....

 22.01.2018г.Важно! Приети са кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ябланица ,приемат се писменни искания и възражения по тях  -повече информация тук

22.01.2018г.Важно! График на дните в който в община Ябланица ще има представител на Службата по геодезия , картография и кадастър -Ловеч във връзка с приетата кадастрална карта на гр.Ябланица -повече информация тук

На 17.06.2017 г., пещера „Съева дупка” с. Брестница бе част от ХХI Австрийски музикални седмици в България. Мотото на тазгодишното издание е „Вълшебни места – омайваща музика“ и се провежда под патронажа на Н. Пр. Роланд Хаузер - посланик на Република Австрия в България.

От 2006 г. фестивалът е наречен Австрийски музикални седмици и е най-големият културен проект, организиран от Австрийското посолство, а Ансамбълът „Виенски челисти 5+1“ е създаден през 2008 г. по идея на Герхард Кауфман и е в състав от петима мъже - Герхард Кауфман, Флориан Егнер, Франц Ортнер, Милан Каранович, Себастиан Бру и една дама - Йоана Захрин.

От там идва и името на Ансамбъла.

През тази година се състояха четири концерта в градовете: Пловдив - Античния стадион, Велико Търново – хълма Трапезица, Бургас – остров Света Анастасия и заключителния концерт – пещера „Съева дупка” с. Брестница, общ. Ябланица.

По покана на посланика на Република Австрия, кметът на Община Ябланица - инж. Иван Цаков и инж. Иван Георгиев - общински съветник в Общински съвет - Ябланица бяха официални гости на събитието. Гости бяха и Н. Пр. Денис Кнобел - посланик на Конфедерация Швейцария, представители на посолството на Република Бразилия, д-р Мадлена Бояджиева - кмет на Община Тетевен, представители на Българо-швейцарската търговска камара и други лица. След края на концерта инж. Иван Цаков поднесе на Н. Пр. Роланд Хаузер кошница с традиционните халва и локум - местно производство, с което общината ни се слави, и отправи покана към Н. Пр. Роланд Хаузер - посланик на Република Австрия в България за организиране и провеждане на други подобни събития на територията на община Ябланица.

Разгледайте останалите снимки в галерията.


 


Перлата на Предбалкана!

Със своето богато историческо наследство и географско положение България приканва с гостоприемството, с обичайте и фолклора, с духовността и щедростта на своя народ да я посетите.

И една малка част от нея, разположена в полите на Предбалкана, ще Ви разкаже за живота на траки, римляни и славяни.. За горди балканджии, които не се спрели пред трудностите на времето и са поставили основите на една успешно вървяща напред община - община Ябланица - Перлата на Предбалкана!

Не пропускайте да видите!

Природните забележителности намиращи се на територията на общината предлагат интересни преживявания и забавления през свободното време.. повече

Инвестиционен профил на община Ябланица

Икономическия облик на община Ябланица през последните години започна да се променя, като визията за растеж и развитие на ръководството на общината извежда на преден план просперирането на общината и нейното устойчиво развитие, което може да се постигне чрез осигуряването на условия за динамичен икономически растеж, модернизиране на инфраструктурата, повишена трудова заетост и прилагане на съвременни технологии.

Местната власт счита, че устойчивото развитие на общината ще се осъществи на основата на ефективното използване на местните ресурси, запазвайки богатото културно, историческо и природно наследство, чрез осигуряване на съвременни услуги с високо качество и ефективност.. повече