ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: [email protected]

На 21.01.21 г. от 14:00 часа ПК "Бюджет и финанси, общинска собственост, оперативни програми и партньорски инициативи, трудова заетост, търговия и услуги" ,ще проведе заседание при следния проект за дневен ред........

На 21.01.21 г. от 14:00 часа ПК"Образование,култура,здравеопазване, социални грижи,младежта, спорт и туризъм" ще проведе заседание при следния проект за дневен ред.....

Обява военно окръжие за повече информация тук........

Обява ОХ-904-ВМС/03.11.2020 г.- повече информация тук.........

Обява ОХ-949-СКСО/19.11.20г.-повече информация тук..........

Заповед № 958/05.10.2020 г. Относно: Режим на водата в с.Голяма Брестница. За повече информация тук...

Обявление за набиране на преброители и котрольори за предстоящето през януари и февруари 2021г.Преброяване на населението и жилищния фонд-повече информация тук 

 Със заповед № ОХ-718/03.09.2020 г. на министъра на отбраната са обявени 2 /две/ офицерски длъжности във военни формирования 34750 – Карлово и 22180 - Казанлък, чрез приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина.

 

СЪОБЩЕНИЕ:

Със Заповед № 805/25.08.2020 г. на кмета на община Ябланица се забранява ползването на питейна вода за не питейно-битови нужди на територията на кв. "Горно Шумнене", мест. "Девет дола" и мест. "Ламбовци" в гр. Ябланица Заповед № 805/25.08.2020 г.

 Важно! Община Ябланица е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на община Ябланица за периода 2021-2027 г. (ПИРО). Цялата информация относно относно предстоящите дейности може да следите ТУК на електронната страницата на общината.Благодарим на всички който се включват и ще се включват в разработването на един от най-важните стратегически документи на общината.Мнението на всички Вас е важно.Очакваме вашето участие при предстоящите дебати.

 Информационен бюлетин 1 относно разработване на План за интегрирано развитие на община Ябланица за периода 2021 -2027.

 Информационен бюлетин 2.относно разработване на план за интегрирано развитие на община Ябланица за периода 2021-2027

 

  Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че със Заповед №322/20.03.2020 г. на Кмета на община Ябланица - инж. Найден Найденов е открита денонощна телефонна линия 0886 78 55 55 за сигнализиране на извършени нарушения по предприетите мерки срещу разпространението на КОРОНАВИРУС COVID-19.

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШИЯ ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ! ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО!

 

 Съобщение съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3/16.10.2000 г. за изготвен "Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона за обект7 Каптиран извор КИ "Синия вир", разположен в землището на с. Голяма Брестница, ЕКАТТЕ 15655, общ. Ябланица, обл. Ловеч"

 ВАЖНО! Предпазни мерки за граждани РЗИ ЛОВЕЧ


 Съобщение да собствениците на кучета

05.02.2020г.Информация относно приемане на заявления за издаване и подмяна на български лични документи през 2020г. 

  Нови мерки срещу шума на обществени места повече информация тук........

 

 


 


Перлата на Предбалкана!

Със своето богато историческо наследство и географско положение България приканва с гостоприемството, с обичайте и фолклора, с духовността и щедростта на своя народ да я посетите.

И една малка част от нея, разположена в полите на Предбалкана, ще Ви разкаже за живота на траки, римляни и славяни.. За горди балканджии, които не се спрели пред трудностите на времето и са поставили основите на една успешно вървяща напред община - община Ябланица - Перлата на Предбалкана!

Не пропускайте да видите!

Природните забележителности намиращи се на територията на общината предлагат интересни преживявания и забавления през свободното време.. повече

Инвестиционен профил на община Ябланица

Икономическия облик на община Ябланица през последните години започна да се променя, като визията за растеж и развитие на ръководството на общината извежда на преден план просперирането на общината и нейното устойчиво развитие, което може да се постигне чрез осигуряването на условия за динамичен икономически растеж, модернизиране на инфраструктурата, повишена трудова заетост и прилагане на съвременни технологии.

Местната власт счита, че устойчивото развитие на общината ще се осъществи на основата на ефективното използване на местните ресурси, запазвайки богатото културно, историческо и природно наследство, чрез осигуряване на съвременни услуги с високо качество и ефективност.. повече