ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: kmet_yablanitsa@mail.bg

 

Заповед № 875/21.08.2017 г. за определяне на границите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване на територията на Община Ябланица за 2018г. при предлагане на услугите по събиране, извозване, обезвреждане и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места

График за сметосъбиране и сметоизвозване в гр. Ябланица

График за сметосъбиране и сметоизвозване в селата на територията на община Ябланица

Регистър на площадките за предаване на отпадъци на територията на община Ябланица

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон на територията на община Ябланица

Местонахождение на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки на "Екопак България" АД на територията на община Ябланица

Резултати от кампанията "Да изчистим България заедно", проведена на 16.09.2017 г.

16.09.2017 г. Да бъдем един отбор! Нека направим община Ябланица по-чиста!