ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: kmet_yablanitsa@mail.bg

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ В ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА

 

УТВЪРЖДАВАМ : инж.Иван Цаков
КМЕТ НА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА 

 

1. Общи положения

Чл.1. Вътрешните правила се прилагат за достъп до обществената информация, която се създава или съхранява от община Ябланица.

Чл.2. Всеки гражданин има право на достъп до обществената информация при условията и по реда, определени със Закона за достъп до обществена информация, освен ако в друг закон е предвиден специален ред.

Чл.3. Осъществяването правото на гражданина за достъп до обществена информация не може да засяга правата и доброто име на други граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морал.

Чл.4. Обществената информация създавана и съхранявана в община Ябланица бива официална и служебна:

 1. Официална е информацията, която се съдържа в актовете на Кмета на общината и Общинския съвет при осъществяване на правомощията им и се публикува в официалните сайтове.
 2. Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на Общинския съвет и общинската администрация.

2. Достъп до обществена информация

Чл.5. Достъпът до официалната информация се осигурява чрез обнародване на нормативните актове-решения на Общинския съвет, наредби, заповеди и др.

Чл.6. Достъпът до служебна обществена информация е свободен, но може да се ограничава когато:

 1. Е свързана с оперативната подготовка на актовете на Кмета на общината и Общинския съвет.
 2. Съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, както и сведения свързани с тях и подготвени от общинската администрация.

Чл.7. За осигуряване на прозрачност в дейността на общинската администрация и за улесняване на гражданите за достъп до обществената информация периодично се публикува актуална информация в официалния сайт на общината съдържаща:

 1. Описание на правомощията на Кмета на общината и данни за организацията, функциите и отговорностите на общинската администрация- Устроиственият правилник.
 2. Опис на информационните масиви и ресурси, използвани от общинската администрация.
 3. Наименованието, адреса, телефона и работното време на Центъра за услуги и информация на гражданите, който отговаря за приемането на заявленията за представяне на достъп до информация.

Чл.8. Общинската администрация изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, който включва и данните за направени откази и причините за това съгласно закона за администрацията

Чл.9. Достъпът до обществената информация е безплатен. В ЦИУГ, където се подават заявленията се поставя списък с възможните форми за предоставяне на достъп до обществена информация, дължимите разходи и начина на плащане. Заплащането става след получаване на решението за достъп, съгласно заповед № 10/10.01.2001 на МФ

3. Организация и ред за предоставяне на достъп до обществена информация.

Чл.10. Достъпът до обществената информация се осъществява чрез  Дирекция „АПОФСД”-ЦИУГ  срещу подадено писмено заявление или устно запитване. Когато устното запитване не е уважено или предоставената информация е недостатъчна се подава писмено заявление.

Чл.11. Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:

 1. Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя.
 2. Описание на исканата информация.
 3. Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.
 4. Адрес за кореспонденция със заявителя.

Ако заявлението не съдържа горните данни, то не се разглежда.

Чл.12. Заявленията за достъп до обществена информация се подават в ЦИУГ и се завеждат в електронната документооборотна система като входяща поща. Бланка на заявление за достъп до обществена информация може да бъде получена при поискване от общинска администрация -ЦИУГ

Чл.13. Формите за предоставяне на обществена информация са:

 1. Преглед на информацията- оригинал или копие.
 2. Устна справка.
 3. Копие на хартиен носител.
 4. Копие на технически носител.

Чл.14. Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация след резолюция на Кмета на общината се разглеждат във възможно най- къс срок, но не по-късно от 14 дни от датата на регистрирането. При голямо количество информация срокът се удължава с 10 дни. При удължаване на срока се изпраща уведомление до заявителя като се изтъкват причините за удължаване на срока.

Чл.15. В срока по чл.14. Решенията по чл.28,ал.2 от ЗДОИ се издават от Кмета на общината  а в негово отсъствие от Заместник кмет или секретаря на общината и уведомява писмено заявителя за своето решение.

Чл.16. В случай, че не е ясно точно каква информация се иска, когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това от служебно лице и той има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Ако заявителя не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни заявлението се оставя без разглеждане.

Чл.17. Срокът за разглеждане на заявлението може да бъде удължен с не повече от 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за представянето и.

Чл.18. Когато общинската администрация не разполага с исканата обществена информация, но се знае нейното местонахождение в 14 дневен срок препраща заявлението и уведомява заявителя. В уведомлението се посочват наименованието и адресът на съответния орган.

Чл.19. Когато общинската администрация не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение в 14 дневен срок уведомява за това заявителя.

Чл.20. В решението с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват :

 1. Степента на осигурения достъп до исканата обществена информация.
 2. Срокът, в който е осигурен достъп до искана обществена информация.
 3. Мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.
 4. Формата , под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.

В решението се посочват и други органи и организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.

Чл.21. Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

Чл.22. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определена сума и предоставяне на касова бележка от касата на общината в ЦУИГ.

Чл.23. За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и съответния служител.

Чл.24. Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице когато:

 1. Исканата информация е държавна или служебна тайна.
 2. Достъпът засяга интересите на трето лице и няма неговото писмено съгласие.
 3. Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 /шест/ месеца.

Чл.25. Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа правото на фактическо основание за отказ по този закон, датата на приемане и редът за неговото обжалване.
Решението се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

Чл.26. Решението за предоставяне на достъп или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалва чрез  административен съд по реда на закона за административното производство.

4. Ред за достъп до публични регистри съхранявани от общинска администрация Ябланица.

Чл. 27. Достъп до публични регистри съхранявани от общинска администрация на Община Ябланица се предоставя въз основа на писмено заявление подадено по реда на чл.10, с изричното отбелязване за искане за устна справка.

Чл. 28. Въз основа на заявлението по чл.27, Кметът на общината с решение по реда на чл. 32, ал. 1 се произнася по искането, като определя срока и мястото за разглеждането на съхраняваните регистри.

Чл. 29. В уведомлението до заявителя за изготвеното решение по чл. , същия се уведомява и за служителя по & 18 от ЗДОИ, чрез който заявителя може да осъществи устната справка в публичните регистри.

Чл. 30. В срока, определен за извършване на достъпа, заявителят има право да получи достъп в присъствието на лицето по &18 от ЗДОИ, което за извършения достъп изготвя протокол по чл. 23.

5. Заключителни разпоредби.

Чл.31. Настоящите вътрешни правила за достъп до обществена информация са разработени на основание на Закона за достъп до обществена информация.

 

СЪГЛАСУВАЛ: секретар /Ивелин Йошев/