ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: kmet_yablanitsa@mail.bg

Сметка на община Ябланица:

ИНСТИТУЦИЯ
ОБЩИНА Ябланица
БУЛСТАТ
000291723
АДРЕС
ПЛОЩАД ВЪЗРАЖДАНЕ №3
МОЛ
ИНЖ.ИВАН ЦАКОВ
IBAN
BG46CECB97908460929600
BIC
CECBBGSF
БАНКА
"Централна кооперативна банка" АД, клон Ловеч, гр.Ябланица
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
Такси за технически услуги
44 80 01
Такси за ползване на детски градини
44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравeопазването
44 80 03
Такси за ползване на дом.соц.патронаж и други соц.услуги
44 80 05
Такси за административни услуги
44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др.
44 80 08
Такси за притежаване на куче
44 80 13
Други общински такси
44 80 90

1.Удостоверение за правно ограничение

2.Издаване на удостоверение за наследници

3.Издаване на удостоверение за брак на чужд гражданин

4. Издаване на удостоверение за семейно положение

5.Издаване на удостовеление за сключен граждански брак от българин в чужбина

6.Издаване на удостоверение  за съпруг/а и родствени връзки

7.Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

8.Издаване на удостоверение за родените от майката деца

9.Издаване на удостоверение за семейно положение

10.Удостоверение за вписване в регистъра на населението

11.Съставяне на акт за смърт и издаване  на препис извлечение от акт за смърт -за първи път

12.Издаване на удостоверение за раждане дубликат

13.Съставяне на Акт за смърт въз основа на документ предоставен от чуждестранен орган.

14.Издаване на  удостоверение за настоящ адрес

 15.Издаване на  удостоверение за постоянен адрес

16.Удостоверение по искане на граждани

17.Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

18.Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

19.Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

20.Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година

21.Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес регистриран след 2000 година

22.Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

23.Издаване на удостоверение за раждане оригинал

24.Акт за граждански брак въз основа на документи съставени в чужбина

25.Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждаски брак -оригинал

26.Удостоверение за настоиничество или попечителство по реда на чл.155 от Семейния кодекс и по право чл.173 от Семейния кодекс.

27.Промяна на данни в актовете за гражданското състояние

28.Възстановяване или промяна на име

29.Издаване на препис извлечение от акт за смърт за втори и следващ път  2034