ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците, може да подавате на телефон: 06991-21-27, 06991-21-26 и на електронен адрес: kmet_yablanitsa@mail.bg

 • 18.12.2017 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на община Ябланица
 • 12.12.2017 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ябланица
 • 04.12.2017 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 • 30.11.2017 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища
 • 27.11.2017 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на община Ябланица
 • 17.11.2017 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ябланица
 • 16.11.2017 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на община Ябланица
 • 01.11.2017 Обявление по чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 • 30.10.2017 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища
 • 26.10.2017 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на община Ябланица
 • 23.10.2017 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ябланица
 • 09.10.2017 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ябланица
 • 29.09.2017 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект за Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 • 14.09.2017 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект за Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 • 29.06.2017 Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за нормативните актове на Общински съвет - Ябланица
 • 29.05.2017 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за нормативните актове на Общински съвет - Ябланица
 • 02.05.2017 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект за Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 • 25.04.2017 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записвани, отписване и преместване на деца от общинските детски градини на територията на община Ябланица
 • 24.04.2017 Справка по реда на чл. 26, ал. 5 от ЗНА Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ябланица
 • 28.03.2017 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобивани, управление и разпореждане с общинско имущество
 • 24.03.2017 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записвани, отписване и преместване на деца от общинските детски градини на територията на община Ябланица
 • 22.03.2017 Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ябланица